PRIVACY POLICY

Informatienota overeenkomstig artikel 13 van de Verordening EU 679/2016 (hierna AVG) voor diegenen die interactie hebben met de website van Annayake bvba en die gebruik maken van de diensten die dit bedrijf aanbiedt.

De informatienota heeft enkel betrekking op de site van Annayake, en niet op andere websites die eventueel geraadpleegd worden via een link.

De informatienota is geïnspireerd op de aanbevelingen van de "Werkgroep ex art. 29" van de richtlijn 95/46 voor de bescherming van de persoonsgegevens, met als doel een aantal minimumvereisten te bepalen voor de verzameling van persoonsgegevens online, en, in het bijzonder, de modaliteiten, de tijden en de aard van de gegevens die de verwerkingsverantwoordelijken moeten verstrekken aan de gebruikers wanneer deze inloggen op een webpagina, los van het doel van de verzameling.

Deze informatienota werd opgesteld op basis van de principes van wettigheid, juistheid, transparantie, proportionaliteit en pertinentie, in overeenstemming met wat voorzien is in de AVG.

DOEL VAN DE VERWERKING

De verstrekte gegevens zullen verwerkt worden om:

1. de account van de gebruikers te beheren in het geval van registratie op de site om gebruik te maken van de bijbehorende diensten;
2. te voldoen aan de verplichtingen voorzien door de wet, de verordeningen, of door de communautaire norm;
Het verstrekken van de gegevens voor de doeleinden waar hierboven naar verwezen wordt, is verplicht, en de weigering om de toelating te geven voor de verwerking zal de registratie op de site en de behandeling, door de verantwoordelijke, van de desbetreffende vragen, onmogelijk maken.

De verstrekte gegevens zullen bovendien verwerkt worden:

3. om de toegang mogelijk te maken tot de specifieke diensten achteraf, zoals het beheer van de sectie "newsletter", voor de communicatie van promotieaanbiedingen, of voor het uitvoeren van statistische activiteiten en/of marktonderzoeken;
4. voor marketingactiviteiten, zoals ondermeer de overdracht van publiciteit- en/of informatiemateriaal;
5. beheer van de sectie "Bij ons werken" op de site: de verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het evalueren van de kandidatuur van de gebruiker voor vacatures binnen de organisatie van het titularis-bedrijf;
6. beheer van de sectie "contactpersonen & info";
De inbreng van de persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in de punten 3, 4, 5, 6 is altijd facultatief, hoewel dit nodig is voor dit doeleinde. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van de diensten die aangeboden worden op deze website.

Voor de doeleinden die hierboven vermeld worden, zal de titularis externe leveranciers kunnen aanstellen aan wie enkel en uitsluitend gegevens overgemaakt zullen worden die strikt noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de opdracht.

De leveranciers zullen handelen in de hoedanigheid van verantwoordelijken van de verwerking, benoemd in de zin van art. 28 van de AVG.

De lijst van de verantwoordelijken is beschikbaar op verzoek aan de titularis, gebruik makend van de contactgegevens vermeld in dit beleid.

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE.

De verwerkingsverantwoordelijke is Annayake bvba, dat zijn wettelijke zetel heeft in Parijs (Frankrijk), 49, Avenue Montaigne, 75008, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore die verantwoordelijk zal zijn voor het nakomen van de rechten van de houders, die deze zullen kunnen uitoefenen in de zin van de artikels 15-22 van de AVG 679/2016.

PLAATS VAN VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De verwerking die betrekking heeft op de webdiensten van deze site gebeurt in de zetel van Kelémata in Caselle Torinese, Tenuta la Carignana, Via alle Fabbriche nr. 75, en zal enkel uitgevoerd worden door technisch personeel van de dienst die belast is met de verwerking.

De plaats waar de gegevens bewaard worden, en dus van de webserver van de onderneming, is de zetel van het bedrijf Orange Pix S.r.l. via Milano 94 13900 Biella, Italië.

De informatie die gegenereerd wordt via de inschrijving in de sectie "newsletter" wordt verzameld door MailChimp, en de plaats van verwerking ligt in de VSA. Voor verdere informatie kunt u de privacy policy van het bedrijf raadplegen raadplegen.

MODALITEITEN VAN DE VERWERKING

De verwerking zal gebeuren door middel van de operaties vermeld in art. 4 van de AVG, en meer in het bijzonder: verzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie door middel van transmissie, verspreiding of andere vormen van terbeschikkingstelling, vergelijking of inter-connectie, beperking, annulering of verspreiding van de gegevens.

De verwerking zal uitgevoerd worden in relatie met de hoger vermelde doeleinden, via papieren en digitale dragers door de titularis, door de verantwoordelijken en/of door de gelastigde(n), mits naleving van elke voorzorgsmaatregel die de veiligheid en de privacy ervan garandeert.

De titularis en de verantwoordelijken zullen de persoonsgegevens van de gebruikers verwerken, middels de toepassing van de juiste veiligheidsmaatregelen gericht op het verbieden van de toegang tot en de verspreiding, de aanpassing of de verspreiding van de persoonsgegevens.

De verwerking kan uitgevoerd worden voor rekening van de titularis, volgens dezelfde modaliteiten en criteria zoals hoger vermeld, door gemachtigd personeel dat betrokken is bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketingpersoneel, systeembeheerder) of door externe subjecten (zoals bijvoorbeeld verstrekkers van technische diensten, informaticabedrijven, communicatieagentschappen) die naar behoren aangesteld zijn als verantwoordelijken in de zin van art. 28 van de AVG.

BEWAARPERIODE VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens van de gebruikers zullen bewaard worden zo lang nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

De bewaarperiode van de gegevens hangt af van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, en kan derhalve variëren.

De criteria die gebruikt worden om de toepasselijke bewaarperiode te bepalen, zijn de volgende: de persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de tijd die nodig is voor (i) het beheer van de account van de op de site geregistreerde gebruikers; (ii) de hosting- en onderhoudsactiviteiten van de site; (iii) het opzoeken van professionele functies in lijn met de profielen van de kandidaten zoals blijkt uit de curricula en uit de informatie die opgestuurd werd via het formulier; (iv) het laten gelden van rechten op justitiegebied evenals (v) voor de tijd voorzien door de toepasselijke wetsnormen. De gegevens die verzameld worden voor marketingdoeleinden, zullen bewaard worden voor een maximumperiode van 5 jaar nadat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven. Als de betrokkene de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens voor marketingdoeleinden niet bevestigt, worden, bij het verstrijken van de termijn, deze gegevens verwijderd.

VERWERKTE GEGEVENS

1. Navigatiegegevens
De informaticasystemen en de softwareprocedures die voorzien zijn voor de werking van deze wegsite, verzamelen in de loop van hun normale werking een aantal persoonsgebonden gegevens waarvan het doorgeven impliciet is aan het gebruik van de communicatieprotocollen van het internet. Het betreft informatie die niet verzameld wordt om gekoppeld te worden aan geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard, via bewerkingen en associaties met gegevens van derden, de gebruikers zou kunnen identificeren.

De IP-adressen van de gebruikers worden altijd anoniem gemaakt.

De adressen in URI-formaat (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het uur van het verzoek, de gebruikte methode voor het indienen van het verzoek op de server, de grootte van het bestand dat als antwoord werd gekregen, het codenummer dat de status aangeeft van de server (goed einde, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingsysteem en de informaticaomgeving van de gebruiker zullen enkel gebruikt worden met als doel anonieme statistische informatie te genereren over het gebruik van de site, en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor de vaststelling van de aansprakelijkheid in het geval van mogelijke computermisdrijven ten nadele van de site: behoudens deze eventualiteit, worden momenteel de gegevens over de webcontacten 24 maanden behouden.

2. Gegevens die vrijwillig verstrekt worden door de gebruiker
Het facultatief, expliciet en vrijwillig versturen van verzoeken via de formulieren en de elektronische post, naar de adressen vermeld op de site, houdt de daaropvolgende verwerving in van het adres van de afzender, dat nodig is om het verzoek te beantwoorden, alsook de eventuele andere persoonsgegevens die daarop werden ingevuld. Progressief wordt een synthese van de informatie gerapporteerd en/of getoond op de pagina van de site die voorzien is voor specifieke diensten en verzoeken.

3. Cookies
Er worden geen persoonsgegevens in dit verband verzameld door de site. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor de overdracht van persoonsgebonden informatie, noch worden zogenaamde permanente cookies van welke aard ook gebruikt, of systemen voor het traceren van de gebruikers. Het gebruik van zogenaamde sessie-cookies (die niet permanent opgeslagen worden op de computer van de gebruiker en die verdwijnen na het sluiten van de browser) is strikt beperkt tot de overdracht van identificaties van de sessie (bestaande uit willekeurige getallen die gegenereerd worden door de server) die nodig zijn om veilig en efficiënt te surfen op de site. De zogenaamde sessie-cookies die gebruikt worden op deze site, vermijden dat andere informaticatechnieken gebruikt moeten worden die mogelijk schadelijk zijn voor de privacy van de navigatie door de gebruikers, en laten de verwerving van identificeerbare persoonsgegevens van de gebruiker niet toe.

Google Analytics

Dit is een webanalyse-dienst die aangeboden wordt door Google, Inc. ("Google"). De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over het gebruik van de site door de gebruiker (met dien verstande dat het IP-adres geanonimiseerd wordt), wordt door Google verzameld en opgeslagen op de server van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken met als doel het gebruik van de site door de gebruiker te traceren en te onderzoeken, om een rapport te maken over de activiteiten van de site, en om andere diensten te verstrekken met betrekking tot de activiteit op dit site.

Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden wanneer dat opgelegd is door de wet of waar deze derden de genoemde informatie gebruiken voor rekening van Google. Verzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en cookies. Verwerkingsplaats: VSA.

Meer informatie over hoe de via Google analytics verzamelde gegevens ook door Google gebruikt mogen worden, kan de gebruiker vinden via deze link: Privacy Policy Google.

COMMUNICATIE EN VERSPREIDING VAN DE GEGEVENSI

De persoonsgegevens zullen voor hoger genoemd doel gecommuniceerd mogen worden aan onze naar behoren gemachtigde medewerkers en werknemers, en in het kader van hun respectieve taken;

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De subjecten op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben het recht om op ieder ogenblik, volgens artikel 15 – 22 van de AVG, het recht uit te oefenen om:

• van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben verwerkt worden, en in dat geval de toegang ertoe te verkrijgen;

• indicaties te krijgen over het doel en de modaliteiten van de verwerking, de categorieën verstrekte persoonsgegevens, de geadresseerden en/of de categorieën geadresseerden aan wie de gegevens meegedeeld werden of zullen worden en, wanneer mogelijk, de bewaarperiode;

• de rechtzetting, de integratie en de schrapping van de gegevens te verkrijgen;

• de beperking van de verwerking te verkrijgen;

• de overdraagbaarheid van de gegevens te verkrijgen, om ze van de verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van art. 20 van de AVG 2016/679, te ontvangen "in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm", en ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder belemmering;

• zich te verzetten tegen de verwerking, op om het even welk ogenblik, ook in het geval van verwerking voor direct marketingdoeleinden;

• de toestemming om het even wanneer te herroepen, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming die verleend werd vóór de herroeping;

• een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, in het geval ze van mening zijn dat de verwerking via deze site van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in strijd is met wat voorzien wordt door de verordening.

De verzoeken moeten gericht worden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, op het volgende adres: Annayake bvba met zetel in Parijs (Frankrijk), 49, Avenue Montaigne, 75008 of via mail naar privacy@kelemata.it

INTERACTIE MET SOCIALE NETWERKEN EN EXTERNE PLATFORMEN

Deze site laat rechtstreeks vanaf zijn pagina's interactie toe met de sociale netwerken, of met externe platformen.

De interacties en de door deze site verzamelde informatie zal in ieder geval onderworpen zijn aan de privacyregels die opgelegd zijn aan de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.

De via het platform van Facebook ingevoerde gegevens zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden in het beleid, dat geraadpleegd kan worden via deze link: Privacy Policy..
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp is een dienst voor adresbeheer en het versturen van e-mailberichten die verstrekt wordt door The Rocket Science Group, LLC.

Verzamelde persoonsgegevens: naam, cookie, geboortedatum, e-mail en voornaam.

Plaats van de verwerking: Verenigde Staten – Privacy Policy. Subject dat het Privacy Shield naleeft.